Privacybeleid

www.gdwbrugge.be wordt beheerd door BV Hillemans – Neirynck.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen van u in het kader van de uitoefening van ons wettelijk ambt als gerechtsdeurwaarders of in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als opdrachtgever of als leverancier zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 12)

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

BV HILLEMANS - NEIRYNCK

Leopold II-Laan 104
8000 Brugge
Ondernemingsnummer: 0430.952.489

Hierna genoemd ‘Hillemans-Neirynck’.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 11.

2. Activiteiten die aanleiding geven tot verwerking

Hillemans-Neirynck verwerkt uitsluitend gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze wettelijke taken en werkzaamheden uit te oefenen. Onze wettelijk taken worden in artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek opgelijst als volgt:

Art. 519. § 1. Gerechtsdeurwaarders hebben taken waarvoor zij alleen bevoegd zijn en waarvoor zij ministerieplicht hebben.

Deze taken zijn :

1° het opstellen en betekenen van alle exploten en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, alsmede van akten of titels in uitvoerbare vorm;

1° bis. het invorderen van onbetwiste geldschulden overeenkomstig hoofdstuk Iquinquies van de eerste titel van het vijfde deel;

2° het verrichten van vaststellingen, op verzoek van magistraten en op verzoek van particulieren, met betrekking tot zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien, evenals de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van hun ambt behoren; deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen;

3° het opmaken van protesten tegen een wisselbrief, orderbrief en bankcheque;

4° de gerechtelijke openbare verkoping van roerende goederen en schepen in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging;

5° de gerechtelijke verkoping in der minne van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis;

6° de vrijwillige openbare verkopingen van roerende zaken, welk monopolie zij delen met de notarissen;

7° het kennis nemen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, welk monopolie zij delen met de in artikel 1391, § 1, vermelde personen;

8° het neerleggen, doorhalen en wijzigen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest in de opdrachten die hen werden toevertrouwd of waarin ze werden aangesteld.

 

 • 2. Gerechtsdeurwaarders hebben residuaire bevoegdheden waarvoor zij geen monopolie en geen ministerieplicht hebben, onder meer :

  1° ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en de verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen, evenals ter griffie neerleggen van alle andere verzoekschriften;

  2° voor eensluidend tekenen van afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit;

  3° uittreksels opstellen van alle akten van hun ambt;

  4° optreden als sekwester;

  5° zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen;

  6° optreden als pandverzilveraar;

  7° optreden als ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

  8° het gerechtelijke mandaat van voorlopig bewindvoerder uitoefenen;

  9° schattingen van meubelen en roerende goederen maken en assistentie verlenen aan faillissementscuratoren met betrekking tot inventarisatie en realisatie van de faillissementsboedel;

  10° optreden als minnelijke schuldbemiddelaar en als schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling;

  11° optreden als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting;

  12° optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen;

  13° rechtskundige adviezen verlenen met betrekking tot de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij gerechtsdeurwaarders betrokken zijn;

  14° solvabiliteitsonderzoeken uitvoeren, vermogensrapporten, opstellen en afleveren;

  15° fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare schuldvorderingen;

  16° toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden.

3. Doel van de verwerking

In het kader van voormelde wettelijke taken en werkzaamheden verwerkt Hillemans-Neirynck uw persoonsgegevens in functie van de reden van uw contact.

Klantenbeheer

In het kader van ons klantenbeheer verwerken wij persoonsgegevens van klanten. Het gaat hier meer bepaald om het verwerken van het persoonsgegevens met het oog op de opmaak en het beheer van contracten, het aanmaken van een klantendossier in TAGOR en de factuuradministratie. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hillemans-Neirynck.

Leveranciersbeheer

Wij verwerken de persoonsgegevens en contactgegevens van onze leveranciers en contactpersonen van leveranciers. Het gaat hier meer bepaald om verwerking in het kader van het beheren van leveranciersadministratie, factuuradministratie en de betaling van facturen. Dergelijk verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hillemans-Neirynck.

Compliance verplichtingen

Om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichtingen worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt van onze bestuursleden, aandeelhouders en ook van de eventuele wettelijke vertegenwoordigers of volmachtshouders. Deze verwerking is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen.

Uitoefening wettelijk ambt

In het kader van de uitoefening van onze wettelijk ambt als gerechtsdeurwaarders doen wij een aantal verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze taak van openbaar belang:

 1. Wij verwerken contactgegevens van alle partijen die betrokken zijn bij onze dossiers. Deze gegevens worden bijgehouden in TAGOR;
 2. Bij de invordering van schulden verwerken wij persoonsgegevens van insolvabele partijen van wie achterstallige bedragen worden geïnd;
 3. Voor het opstellen en betekenen van exploten verwerken wij persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij het dossier;
 4. Voor de tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels verwerken wij persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij het dossier;
 5. Voor het verrichten van vaststellingen verwerken wij persoonsgegevens van personen die onderhavig zijn aan een vaststelling;
 6. Voor de in bewaring nemen van goederen verwerken wij persoonsgegevens van personen die onderhavig zijn aan een inbewaarneming;
 7. Bij het faciliteren van gerechtelijke en vrijwillige openbare verkopen verwerken wij persoonsgegevens van insolvabele partijen van wie achterstallige bedragen worden geïnd;

Contactformulier website

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website verwerken wij uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en beantwoorden. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan uw verzoek nadat u zich tot ons richt.

 

4. Categorieën van persoonsgegevens

Afhankelijk van de doeleinden zoals hoger omschreven verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, rijksregisternummer, handtekening, identiteitskaartnummer, foto, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, btw-nummer, handtekening, identificatienummer sociale zekerheid)
 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, woningkenmerken, nationaliteit, burgerlijke staat, identiteit partner, huwelijksvermogensstelsel, identiteit gezinsleden/medebewoners, identiteit afstammelingen, beroep, betrekking)
 • Gerechtelijke gegevens (veroordelingen, administratieve sancties)
 • Financiële bijzonderheden (schulden, uitgaven, solvabiliteit, leningen, hypotheken, kredieten, pensioengegevens)
 • Professionele gegevens (identiteit werkgever)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)

 

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hogervermelde doeleinden. Uw gegevens worden verder enkel intern verwerkt, tenzij het wettelijk verplicht is of wettelijk toegestaan is om uw gegevens te delen met derden.

Tevens kunnen uw gegevens opgeslagen worden bij derde partijen. Het gaat in dit geval om softwaretoepassingen waar wij gebruik van maken. In dergelijke gevallen worden de gegevens technisch zo goed als mogelijk afgeschermd tegen toegang tot onbevoegden (bijvoorbeeld door de gegevens te versleutelen). Bovendien zijn deze partijen steeds gebonden tot een geheimhoudingsverplichting.

Waar mogelijk maken wij zoveel als mogelijk gebruik van gespecialiseerde en beveiligde platformen voor de uitwisseling van uw persoonsgegevens.

 

6.  Bewaartermijn

Hillemans-Neirynck houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hillemans-Neirynck rust.

 

7. Doorgifte buiten de EU/EER

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

 

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Hillemans-Neirynck baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

 

9. Beveiligingsmaatregelen

Hillemans-Neirynck verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 

10. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 11.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 

 1. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Hillemans-Neirynck van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 

 1. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Hillemans-Neirynck. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

 1. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

 1. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Hillemans-Neirynck gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 

 1. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hillemans-Neirynck.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail : contact@apd-gba.be.  

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

11. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hillemans-Neirynck, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 10 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 • Per e-mail: privacy@gdwbrugge.be
 • Per post: Leopold II-Laan 104 - Brugge

 

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 28 januari 2022.